Hvor må man ro?

Reglerne for, hvor man må ro, er en del af klubbens ordensreglement.

Det lokale rovand omkring Lyngby Kanoklub omfatter:

 • Lyngby Sø
 • Lyngby Mølledam (Bibliotekssøen)
 • Fæstningskanalen imellem Lyngby Sø og rundkørslen på Lyngby Hovedgade
 • Kanalen imellem Lyngby Sø og Furesøen
 • Bagsværd Sø (se afsnit om færdsel omkring rostadion og banerne)
 • Furesøen
 • Vejlesø
 • Farum Sø

Klubbens både (kanoer såvel som kajakker) kan anvendes ved roning i lokalområdet i dagtimerne, og skal altid være hjemme efter solnedgang, medmindre andet er aftalt - f.eks. at de er med på en klubtur. En sådan aftale skal laves med enten Idræts- eller Motionsformand.

Generel trafikregel – Hold til højre

Ingen ophold på private bådebroer. Undgå at blokere ved bådfartens broer, så rutebådene ikke kan lægge til.

Vis hensyn, vær fleksibel og undgå konflikter med andre brugere af området.

Landgang, camping m.m. – Klubbens medlemmer skal følge de generelle regler i området for færdsel til vands, landgang, camping m.m. Se specielt afsnit.

Påsejling og skader

Hvis du påsejles og der opstår skader, skal du få skaffe navn og tlf-nr. på den skyldige. Er der tale om en udlejningskano, skal du også checke navn på udlejningssted og nummer på båden (begge dele står normalt på båden). Henvend dig hurtigst muligt til udlejningen og anmeld, hvad der er sket. Udlejningen har ID på lejeren, så længe båden er udlejet. 

 

Roning på Mølleåen mellem Lyngby Hovedgade og Øresund

Klubkajakker

Hvis man vil ro i klubkajak på Mølleåen fra Lyngby Hovedgade til Øresund, kræves det, at man spørger bestyrelsen om lov (og får ja).

Baggrunden for begrænsningen er, at der ofte er lav vandstand på denne strækning, hvilket øger risikoen for skader på kajakkerne. Endvidere er der mange overbæringer.

Alu-kanoer

Det er tilladt at ro ubegrænset i alu-kanoer på strækningen.

Roning på Kanalen mellem Lyngby Sø og Furesøen

 • Strækningen kan være meget trafikeret, så vær ekstra opmærksom og hold øje med andre roere, specielt udlejningskanoer.
 • Slusen ved Frederiksdal passeres ved, at man holder til højre.
 • Undgå unødigt ophold ved broerne før og efter slusen, da det blokerer trafikken.

Roning på Bagsværd Sø

Rostadion:

 • Bane 5 og 6 (nærmest skoven) er forbeholdt kano og kajak, og der ros i begge retninger.
 • Bane 1-4 er forbeholdt robåde og er ensrettet fra start mod mål.
 • Bane 0 uden for bane 1 (nærmest stadion og Radiobugten) er også foreholdt robåde og anvendes til tilbageroning fra mål mod start.
 • Langsomme både, samt ledsagebåde, skal vige og give plads for hurtige båd
 • Alle både skal forlade målområdet så hurtigt som muligt for at give plads til efterfølgende både.
 • Krydsning af banerne skal ske vinkelret på banerne ved 250 meter (ud for Nybro) og bag mållinjen fra bane 6 mod bane 1-0 ved tilskuerpladserne (imod uret). Krydsende både skal vige for både på banerne og udvises ekstra opmærksomhed.
 • Bag mållinien og nedenfor tilskuerpladserne, er standsning og / eller instruktion fra motorbåd ikke tilladt. Det skal i stedet finde sted så langt fra målområdet, at bane 0 ikke spærres.
 • Korte ophold ved præmiebroen er tilladt for robåde og motorbåde, når det ikke spærrer for den øvrige færdsel i målområdet.
 • Unødvendigt ophold på rostadion’s andre bådebroer skal undgås.
 • Rostadion og Rocentrets’s faciliteter passeres fra målområdet imod Aldershvilepynten.
 • Alle anvisninger fra de ansatte på Rostadion skal følges.

Roning med begynderhold / motionshold

 • Der skal udvises ekstra opmærksomhed, når man ror omkring robanerne med begynderhold / motionshold, og roning skal foregå uden for banerne i det omfang, det er muligt.
 • Ror man rundt om Bagsværd Sø, ror man imod uret, da målområdet og stadion skal passeres i denne retning.

Roning på Bagsværd Sø i forbindelse med Regattaer

 • Under baneudlægning og – hjemtagning af startsystemer - er alle baner inkl. bane 0 lukket fra 900m til mål.
 • Der udlægges flydespærring ved 900m og store advarselsbøjer ved 850m.
 • Der kan roes på banerne fra start til 900m. Der kan roes i Radiobugten.
 • Der udlægges en sejlrute ved Aldershvile pynten, for både hjemmehørende i eller med ærinde på Rostadion, Rocentret eller Bagsværd Roklub.
 • DKF og DFfR kan ved internationale regattaer kræve hele søen lukket.

Sanktioner  

 • Rostadion medarbejdere har bemyndigelse til på kommunens vegne at føre tilsyn og give mundtlige påtaler til roerne på stedet.
 • Alle tilfælde af overtrædelser meddeles til Lars Køhler, som informerer den berørte klub om hændelsen
 • Første gang gives mundtlig påtale.
 • Anden overtrædelse begået af de samme roere i samme sæson medfører karantæne fra søen i to uger.
 • Yderligere overtrædelser begået af de samme roere kan medføre udelukkelse resten af sæsonen.

Roning på Furesøen

 • Stranden passeres uden for bøjerne.
 • Vær ekstra opmærksom på udviklingen i vind og vejr.

Landgang, Camping m.m.

Klubbens medlemmer skal følge de generelle regler i området for færdsel til vands, landgang, camping m.m. Det er medlemmets ansvar at holde sig opdateret omkring de detaljerede regler.

Lyngby Sø

 • Landgang forbudt i fuglenes yngle tid 15/4 til 15/6, på øerne og på søens nordside
 • Camping og fast ophold og overnatning i både, på øerne eller i anlæggene omkring vand arealerne, samt båltænding, er forbudt

Bagsværd Sø

 • Sejlads og ophold nærmere end 50 m., samt landgang på Gåseholmen i fuglenes yngletid 1/4 til 31/7 er forbudt. Ophold uden for dette tidsrum må kun være kortvarigt.
 • Bål udenfor anlagte bålpladser må kun tændes efter tilladelse fra Gladsaxe kommune.

Mølleåen imod Øresund

 • Landgang tilladt ved offentlige broer og etablerede overtrækssteder.
 • Overnatningsplads med bålsted etableret af Skovstyrelsen lige før Stampedammen. Se vandrekort fra amtet. Alternativ overnatning på campingpladsen ved Strandmøllen.

Furesøen

 • Der må gøres landgang på landgangsstederne, der er markeret ved skiltning.
 • Overnatning og båltænding må kun finde sted på de afmærkede steder (9 stk.) langs vestbredden. Skovvæsnet sørger for opslag.
 • Det er tilladt at opslå små telte (ikke villatelte) og samle brænde i skoven (ikke mærket/stablet). Respektere fredningen af "De svenske bøge" og undgå at hente brænde der.
 • På sydsiden er der 1 landgangssted i Frederiksdal Storskov. Ingen landgangssteder på øst- nordsiden.
 • Mulighed for landgang ved Frederiksdal Fribad uden for det afmærkede badeområde.

Farum Sø

 • Landgang, overnatning og båltænding må kun finde sted på de afmærkede steder. Skovvæsnet sørger for opslag.
 • Ophold (forankring) må ikke ske i et 200 m. bredt bælte umiddelbart foran Farum Gård.

Bestyrelsen 05.2015