Sikkerhedsbestemmelser for Lyngby Kanoklub

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at uddybe de punkter i Lyngby Kanoklub’s vedtægter, som vedrører sikkerhed, herunder supplere DKF’s sikkerhedsbestemmelser. 

Bestemmelserne gælder for al roning i klubregi både for klubbernes medlemmer og for deres gæster, herunder også ture arrangeret i klubregi, hvor der ros på andet end det daglige rovand.

Bestemmelserne gælder ikke ved stævner med sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

Faktaboks: Sikkerhed

 

 

Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

Alle frigivne roere har selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Ved ture i klubregi har holdlederen ansvar for at sætte sig ind i de lokale forhold og informere deltagerne om, hvor der skal tages specielle hensyn. Holdlederen kan endvidere pålægge deltagerne at bære svømmevest, vist det skønnes sikkerhedsmæssigt nødvendigt.

 

Brug af svømmevest

Alle roere skal medbringe en svømme- eller redningsvest i båden. Vesten skal bæres af:

 • Børn og unde under 14 år hele året
 • Ikke-frigivne roere hele året
 • Alle roere i vinterhalvåret, dvs. fra 1. oktober til og med 30. april

Svømmefærdigheder

 • Alle roere skal bekræfte at de kan svømme 600m.
 • Klubbens bestyrelse kan til enhver tid bede en roere om at gennemføre klubbens svømmeprøve på 600m.

Det lokale/daglige rovand

Det lokale/daglige rovand omkring Lyngby Kanoklub omfatter:

 • Lyngby Sø
 • Lyngby Mølledam (Bibliotekssøen)
 • Fæstningskanalen imellem Lyngby Sø og rundkørslen på Lyngby Hovedgade
 • Mølleåen imellem Lyngby Hovedgade og Øresund (ikke for klubkajakker)
 • Mølleåen / Kanalen imellem Lyngby Sø og Furesøen
 • Bagsværd Sø
 • Furesøen
 • Vejlesø
 • Farum Sø

Klubben’s andre rovande er alle sejlbare søer og åer, eller kyststrækninger hvor roeren er inden for svømmeafstand fra land. Vand ud over denne afstand er åbent vand.

Ved roning i andre rovande end det daglige rovand

Ved roning i andre rovande end det daglige rovand skal roeren:

 • Sætte sig ind i lokale regler for færdsel til vands.
 • Sætte sig ind i den lokale geografi, og specielle forhold som f.eks. placering af trafikhavne og ruter som besejles af kommerciel trafik, broer, stensætninger, moler, skrænter, klipper m.m.
 • Have en plan for hvordan man kan komme i land efter kæntring.
 • Medbringe relevant sikkerhedsmæssigt udstyr som f.eks. dækken (”spraydeck”), pumpe, øse, kompas, mobiltelefon, m.m., som passer til bådtypen og de forhold der ros under.

Ved roning på åbent vand

Ved roning på åbent vand, hvor roeren er uden for svømmeafstand fra land, skal roeren ud over de krav, som følger af roning i andre rovande desuden;

 • Have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en person på land.

 

 

Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning

 

Roning i vinterhalvåret

 • Vinterroning er roning fra 1. oktober til og med 30. april.
 • Ved roning i vinterhalvåret må der kun ros op til 30 m fra bredden.
 • Bane 5-6 på Bagsværd Sø er undtaget 30-meterreglen ved træning. Krydsning af banerne ved roning til og fra Radiobugten er ligeledes undtages. Det er roerens ansvar at være specielt opmærksom på vind og bølger.

Roning i mørke

 • Mørkeroning defineres som roning før solopgang og efter solnedgang.
 • Mørkeroning er ikke tilladt for kajak og kapkano. Bestyrelsen kan dispensere fra denne regel i særlige tilfælde, f.eks. af træningsmæssige hensyn.
 • Ved mørkeroning skal roeren medbringe en lygte, som lyser hvidt hele veje rundt. Ved mørkeroning skal roeren altid bære svømmevest eller redningsvest.

Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik

 • Der skal udvises ekstra opmærksomhed når Bådfarten’s både passerer, da der kan opstå dønninger som kan bevæge sig over større afstande.
 • Kanoer og kajakker skal trække ind til siden og må ikke blokere for Bådfarten’s både.

Roning med gæster

Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster.

 • Hvis gæsten er frigivet med EPP2 eller lignende frigivelse fra en kano- og kajakklub, kan roning ske efter aftale med et bestyrelsesmedlem og under opsyn af en frigiven roer fra klubben, som er vært.
 • Er gæstens ikke frigivet til at ro selv, ror gæsten under opsyn af en af klubbens instruktører, eller anden person med lignende kvalifikationer udpeget af bestyrelsen.

Roning med personer med handikap eller sygdomme

 

Handikap eller sygdomme kan medføre begrænsninger i retten til at ro, hvis det påvirker egen eller andres sikkerhed. Det er medlemmets ansvar at informere bestyrelsen om sådanne forhold. I tilfælde af gæsteroning er det værtens eller instruktørens ansvar at informere bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter om handikap eller sygdomme medfører begrænsninger i retten til at ro. Dette omfatter f.eks. medlemmer eller gæster:

 • som har eller får en sygdom, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab.
 • som har fysiske handicap som påvirker evnen til at komme ind og ud af båden selv, evnen til at redde sig selv i land, eller evnen til at hjælpe andre som er kæntret, f.eks. ved hjælp af en makkerredning.
 • som har et handikap som i væsentlig grad påvirker evnen til at kommunikere eller modtage instruktion på vandet.

Roning med børn og unge

 • Børn og unge under 12 år skal være i stand til at svømme mindst 350 m.
 • Børn og unge under 14 år skal bære svømmevest under roning hele året.

Roning under instruktion

 • Roning under instruktion omfatter al roning med såvel børn som voksne, som ikke er frigivet til at ro alene.
 • Ved ro-instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige disse bestemmelser når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen, f.eks. i tilfælde af træning i hvordan man ifører sig svømmevest i vandet efter kæntring.

Frigivelse til roning alene

Er roeren ikke frigivet til at ro selv, ror vedkommende under opsyn af en af klubbens instruktører, eller anden person over 18 år med lignende kvalifikationer som er udpeget af bestyrelsen.

 

En roer kan frigives i en bådtype i Lyngby Kanoklub når:

 • Den frigivende instruktør i Lyngby Kanoklub har kontrolleret roerens færdigheder. Frigivelsen dokumenteres ved at den frigivende instruktør underskriver et rokort som arkiveres i klubben.
 • Roeren er certificeret på EPP 2-niveau i den pågældende bådtype eller er frigivet fra en anden klub under DKF med et lignende frigivelsesniveau.
 • Roeren er fyldt 14 år.
 • Forældrene acceptere frigivelsen for børn og unge under 14 år.
 • Roeren har kendskab til:
  • Lovgivning og lokale forskrifter omkring færdsel på vandet
  • Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler i klubben

 

Klubbens bestyrelse kan dispensere fra aldersgrænsen for frigivelse, og tillade frigivelse ned til 12 år, når træningsmæssige forhold taler for det.

Frigivelse i tur / kapkajak

 • Gennemført begynderkursus / roning med instruktør som omfatter
  • Introduktion til roteknik og manøvrering i båden
  • Introduktion til fornuftig håndtering af materiel, inkl. tømning af båd for vand
  • Generel introduktion til sikkerhed, herunder kuldepåvirkning
 • Rimelig sikkerhed i båden, samt præsentation af øvelserne omfattet af EPP2 niveauet (dog ikke soloentring). Makkerredning skal gennemføres i forbindelse med frigivelsen.
 • Gennemført svømmeprøve på 600m i Lyngby Sø.
 • Kendskab til lokalområdet ved roning på Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesøen.

Frigivelse i andre bådtyper

 • Roning i turkano eller klubbens brede kajakker i Snehvide-serien kræver ikke frigivelse. Dog skal man kunne svømme 600m
 • Frigivelse og roning i andre bådtyper en dem der specifikt er nævnt i disse sikkerhedsbestemmelser kræver EPP2 eller tilsvarende niveau.

 

Bestyrelsen 06.2015